Skip to content

Niini & Co Oy:n toimintaa ohjaa laatujärjestelmä, joka noudattaa ISO9001:2015 laatustandardia ja Pohjoismaisen Ympäristömerkin periaatteita. Laatujärjestelmä huomioi johtoryhmän hyväksymän toimintapolitiikan. Henkilöstö tiedostaa oman mahdollisuutensa vaikuttaa palvelun ja tuotteiden tekniseen laatuun sekä oman työnsä ympäristövaikutuksiin. Organisaatio on sitoutunut noudattamaan laatujärjestelmää. Kaikille Niinin Suomen toimipisteiden toiminnoille on myönnetty ISO9001:2015 laatusertifikaatti. Niinin Helsingin toimipisteen ISO9001:2015-laatusertifikaatti sai jatkoa, kun Kotkan, Turun ja  Lappeenrannan toiminnotkin auditoitiin ja niillekin myönnettiin ISO9001:2015-laatusertifikaatti. Sertifioidun laatujärjestelmän etuja ovat yhdenmukaiset toimintatavat ja sen myötä lyhentynyt läpimenoaika, henkilökunnan osallistaminen laadunkehitystyöhön, toimitusten ajantasaisuus ja tuotteiden tasalaatuisuus. Yrityksen kaikki toiminnot, tarjouslaskennasta valmiiseen tuotteeseen, lähettitoimintoihin sekä laskutukseen, ovat lisäksi dokumentoitu. Kaksivaiheinen auditointi on suoritettu puolueettoman auditointiyrityksen toimesta. Laatujärjestelmän kehitystyön aikana on myös sisäisesti arvioitu toimintojen tehokkuutta ja tarvittaessa muokattu prosesseja. Sertifikaatti kertoo, että Niinin toiminta on järjestelmällistä ja luotettavaa.

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sen muutosten vaikuttavuutta omaan liiketoimintaamme. Ennakoimme liiketoiminta- ja ympäristövahinkojen syntymistä riskiarvioinneilla. Seuraamme liiketoimintaa koskevia lakeja ja vaatimuksia ja arvioimme niiden vaikutusta toimintaamme. Näin varmistamme toiminnan ja ympäristösuorituskyvyn jatkuvan parantamisen ja jatkuvuuden liiketoiminnassamme.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Haluamme tunnistaa asiakkaiden tarpeet, tuottaa palveluita ja tuotteita edistämään asiakkaan toimintaa. Tämä mahdollistuu, kun ylläpidämme osaamista, työympäristöä ja tuotantolaitteita, jotka motivoivat henkilöstöä tekemään hyvää teknistä laatua ja palvelua asiakkaillemme.

Seuraamme prosessin tehokuutta ja lopputuotteen ja palvelun laatua. Tiedotamme henkilöstölle ja tavarantoimittajille laatu- ja ympäristötavoitteemme ja näin varmistamme toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden.

Niinin päämäärä on olla ensiluokkainen tulostus- ja printtipalvelujen tuottaja. Tavoitteemme on täydellinen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyden mittareina toimivat suorat asiakaspalautteet ja säännöllisesti tehtävä asiakastyytyväisyyskysely.

  • Noudatamme asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta tinkimättä.
  • Toteutamme sovitut laatutavoitteet koko toimintaketjussa.
  • Toimitamme tuotteet ja palvelut täsmällisesti.
  • Täytämme asiakkaan pyynnöt nopeasti ja joustavasti.
  • Asiakkaalta saatu palaute johtaa heti toimenpiteisiin.
  • Täytämme toimintaamme koskevat laki- ja viranomaisvaatimukset.
  • Varmistamme toiminnan kehityksen jatkuvalla parantamisella.
  • Varmistamme osaamisemme systemaattisella koulutuksella.