Skip to content

Yritysvastuuajattelumme ydin on selkeä – autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Meiltä tämä edellyttää ennakkoluulotonta ajattelua. Toimimalla vastuullisesti lisäämme asiakkaidemme vastuullisuutta, vahvistamme kilpailukykyämme ja edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Yritysvastuullisuus meillä voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: henkilöstövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti kaikilla markkinoilla ja pyrimme varmistamaan, että kumppanimme toimivat samalla tavoin. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sidosryhmäsuhteissamme sekä kannustamme ihmisiä verkostoitumaan ja käymään avointa vuoropuhelua.

Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa. Asiakas on aina avainasemassa kaikissa osa-alueissa.

Pyrimme olemaan edelläkävijöitä viestinnän kehittämisessä, vastuullisuustietoisuuden lisäämisessä, ympäristövastuussa, työntekijöiden sitouttamisessa ja houkuttelemisessa, hyvän johtajuuden kehittämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Lisäksi seuraavat näkökohdat ovat meille erityisen tärkeitä: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuuteen sisältyy ekologisen kestävyyden huomiointi, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotusten ennakointi, prosessien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen, vastuun ottaminen ympäristöstä, henkilöstön tietoisuuden lisääminen, avoin tiedottaminen ja sitoutuminen standardien periaatteisiin:

 • kestävä kehitys (elinkaariajattelu, ekotase)
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • jätehuolto
 • kemikaalivalvonta

Ekokompassi-ympäristöhanke ja Joutsenmerkitty painolaitos –sertifikaatit on auditoitu konsernissamme.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuus sisältää henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisesta työympäristöstä huolehtimisen työterveydenhuollon ja työsuojelun avulla. Riskien ennaltaehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskeisiä asioita ovat

 • työturvallisuus työpaikalla
 • koneiden ja työvälineiden turvallisuus
 • terveydelle haitallisten aineiden käytön minimointi
 • henkilösuojaimet
 • varautuminen väkivallan kohtaamiseen työssä
 • yksintyöskentelyn turvallisuus
 • työyhteisön toimivuus
 • työkykyä ylläpitävä toiminta

Laatujärjestelmä, ympäristövaikutukset ja poikkeamien hallinta

Laatujärjestelmä
Konsernissamme on ollut laatujärjestelmä käytössä vuodesta 2005. Laatukäsikirjan sisältö täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja se on auditoitu Bureau Veritaksen toimesta.

Ympäristövaikutukset
Tunnemme vastuuta yrityksemme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristökohdat huomioiden. Saamme aikaan muutosta markkinoilla edistämällä kestäviä valintoja. Kehitämme, valmistamme, markkinoimme ja toimitamme ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja käytämme ensisijaisesti ekotehokkaita prosesseja. Niini-konsernilla on ympäristöohjelma, jota henkilöstö on sitoutunut ja koulutettu noudattamaan. Ympäristötyömme tärkeimmät tavoitteet ovat:

Energian käytön pienentäminen. Kehitämme toimintamme tehokkuutta jatkuvasti energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.

Materiaalien käytön tehostaminen. Hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Sekajätemäärän minimointi. Tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteillämme on ympäristövastaavat.

Logistiikan tehostaminen. Pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla ja lähettiautojen energiankulutuksen seurannalla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme. Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen sekä suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti. Noudatamme ympäristömyönteistä viestintää aktiivisella tiedottamisella asiakkaillemme ja auttamalla asiakkaitamme valitsemaan ympäristön kannalta oikeita ratkaisuja.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta. Säännöllinen seuranta energiakulutuksissa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä.

Olemme toimineet sertifioidun Ekokompassi-ympäristöhankkeen mukaisesti jo vuodesta 2009 Helsingissä ja vuodesta 2013 myös muissa toimipisteissä. Joutsenmerkitty painolaitos -sertifikaatin olemme saaneet vuonna 2013. Joutsenmerkki huomioi eri ympäristövaikutukset hyvin monipuolisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Tällaisia vaikutuksia ovat mm. ilmaston lämpeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja ympäristön kemikalisoituminen. Joutsenmerkin avulla voimme ohjata kulutusta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Ympäristöarvojen toteutuminen ja kehittäminen on jatkossa merkittävässä asemassa koko konsernin toimintaa kehitettäessä.

Poikkeamien hallinta
Silloin, kun laatu- tai muu poikkeama havaitaan tuotannossa tai tilaajalta saadaan poikkeavasta tuotteesta raportti, käynnistetään syy-seuraus-analyysi poikkeamaraportin mukaisesti. Tieto mahdollisten virheiden syistä ja korjaavista toimenpiteistä käsitellään avoimesti koko henkilöstön kanssa. Tällä ennaltaehkäistään samojen virheiden toistuminen ja varmistetaan korjaavien toimenpiteiden tehokkuus.

Tilaajalta tai hänen edustajaltaan saatuun poikkeamaan vastataan aina selvityksellä virheen laadusta ja korjaavista toimenpiteistä. Virheet korjataan aina välittömästi niin, että tilaajan kokema harmi tai taloudellinen menetys jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Niini-tiimi perheyrityksenä tarjoaa parasta palvelua alalla
Tavoitteenamme on pitkäjänteiset asiakassuhteet, joissa asiakas kokee saavansa vaivattomasti, nopeasti ja luotettavasti haluamansa tuotteet ja palvelut.

Ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu henkilöstömme ymmärtää ja ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon sen, että valmistettavan tuotteen korkean laadun ohella täsmälliset toimitusajat ja joustava toiminta ja asiakasneuvonta takaavat asiakkaallemme sen palvelutason, jota he hakevat.

Vastuullisena ja hyviin tuloksiin pyrkivänä yritysjohtajana huolehdin siitä, että jokaisella palvelutuotantoomme osallistuvalla henkilöllä ja strategisella yhteistyökumppanillamme on riittävä ammattitaito ja oikeanlainen asenne suhteessa asiakaspalveluun ja omaan työhönsä.