Niini on tarpeesi oivaltava ja ratkaiseva painotalo.

Kopio Niini muutti markkinointinimensä Niiniksi 15.2.2019, ja virallisesti uusi yritysnimi Niini & Co Oy, muuttui nimeksemme kesäkuussa 2019. Tavoitteena ei ollut unohtaa 63-vuotista perheyhtiön historiaa vaan jatkaa brändin rakentamista.

Kautta vuosikymmenten meille on ollut tärkeää se, että saat asiakkaanamme hyvää palvelua ja että pystymme aidosti helpottamaan arkeasi. Arvoihimme kuuluvat ilo ja hyvä meininki, ammattiylpeys ja vastuullisuus. Kuuntelemme tarkkaan toiveitasi ja autamme sinua viestimään helposti, laadukkaasti ja menestyksekkäästi kanavasta riippumatta. Tämä näkyy myös asiakkaidemme palautteissa: 93,2 % kyselyyn vastanneista koki palvelumme hyvänä tai erittäin hyvänä (yleisarvosana 8–10). 64,3 % asiakkaistamme on suositellut Niiniä muille ja 96,6 % voisi suositella Niiniä muille.

Luottavuuden ja toimintavarmuuden merkitys oli asiakkaiden mielestä kaikista tärkein tekijä yhteistyölle tutkimuksen mukaan. Asiakaspalvelu ja nopeus kiilasivat heti seuraaville sijoille.

Olemme aktiivinen kehittäjä ja perheyritys.

Niini laatu

Niini & Co Oy:n toimintaa ohjaa laatujärjestelmä, joka noudattaa ISO9001:2015 laatustandardia ja Pohjoismaisen Ympäristömerkin periaatteita. Laatujärjestelmä huomioi johtoryhmän hyväksymän toimintapolitiikan. Henkilöstö tiedostaa oman mahdollisuutensa vaikuttaa palvelun ja tuotteiden tekniseen laatuun sekä oman työnsä ympäristövaikutuksiin. Organisaatio on sitoutunut noudattamaan laatujärjestelmää. Kaikille Niinin Suomen toimipisteiden toiminnoille on myönnetty ISO9001:2015 laatusertifikaatti. Niinin Helsingin toimipisteen ISO9001:2015-laatusertifikaatti sai jatkoa, kun Kotkan, Turun ja  Lappeenrannan toiminnotkin auditoitiin ja niillekin myönnettiin ISO9001:2015-laatusertifikaatti. Sertifioidun laatujärjestelmän etuja ovat yhdenmukaiset toimintatavat ja sen myötä lyhentynyt läpimenoaika, henkilökunnan osallistaminen laadunkehitystyöhön, toimitusten ajantasaisuus ja tuotteiden tasalaatuisuus. Yrityksen kaikki toiminnot, tarjouslaskennasta valmiiseen tuotteeseen, lähettitoimintoihin sekä laskutukseen, ovat lisäksi dokumentoitu. Kaksivaiheinen auditointi on suoritettu puolueettoman auditointiyrityksen toimesta. Laatujärjestelmän kehitystyön aikana on myös sisäisesti arvioitu toimintojen tehokkuutta ja tarvittaessa muokattu prosesseja. Sertifikaatti kertoo, että Niinin toiminta on järjestelmällistä ja luotettavaa.

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sen muutosten vaikuttavuutta omaan liiketoimintaamme. Ennakoimme liiketoiminta- ja ympäristövahinkojen syntymistä riskiarvioinneilla. Seuraamme liiketoimintaa koskevia lakeja ja vaatimuksia ja arvioimme niiden vaikutusta toimintaamme. Näin varmistamme toiminnan ja ympäristösuorituskyvyn jatkuvan parantamisen ja jatkuvuuden liiketoiminnassamme.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Haluamme tunnistaa asiakkaiden tarpeet, tuottaa palveluita ja tuotteita edistämään asiakkaan toimintaa. Tämä mahdollistuu, kun ylläpidämme osaamista, työympäristöä ja tuotantolaitteita, jotka motivoivat henkilöstöä tekemään hyvää teknistä laatua ja palvelua asiakkaillemme.

Seuraamme prosessin tehokuutta ja lopputuotteen ja palvelun laatua. Tiedotamme henkilöstölle ja tavarantoimittajille laatu- ja ympäristötavoitteemme ja näin varmistamme toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden.

Niinin päämäärä on olla ensiluokkainen tulostus- ja printtipalvelujen tuottaja. Tavoitteemme on täydellinen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyden mittareina toimivat suorat asiakaspalautteet ja säännöllisesti tehtävä asiakastyytyväisyyskysely.

 • Noudatamme asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta tinkimättä.
 • Toteutamme sovitut laatutavoitteet koko toimintaketjussa.
 • Toimitamme tuotteet ja palvelut täsmällisesti.
 • Täytämme asiakkaan pyynnöt nopeasti ja joustavasti.
 • Asiakkaalta saatu palaute johtaa heti toimenpiteisiin.
 • Täytämme toimintaamme koskevat laki- ja viranomaisvaatimukset.
 • Varmistamme toiminnan kehityksen jatkuvalla parantamisella.
 • Varmistamme osaamisemme systemaattisella koulutuksella.

Ympäristö

Saimme vuonna 2013 Pohjoismaisen Ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.
Meillä on käytössä myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Niinin koko henkilöstö on mukana Ekokompassi-työssä.

Ympäristötoimenpiteet

Energian käytön pienentäminen
Kehitämme toimintamme tehokkuutta energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.
– energiaa säästetään mm. liiketunnistimilla varustetuilla valaisimilla.
– toteutettu hanke vuonna 2020 aikana päätoimipisteen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä siten, että pystymme hyödyntämään tuotantolaitteista syntyvän hukkalämmön kiinteistön lämmitykseen.

Materiaalien käytön tehostaminen
– hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen.
– käyttämällä ympäristöystävällisiä painomateriaaleja ja kemikaaleja (Joutsenmerkkikelpoisia).

Sekajätemäärän minimointi
– tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteissämme on nimetyt ympäristövastaavat.
– paperi, kartonki, muovi- ja sekajäte, metalli, energiajae, ongelmajäte (loisteputket, kännykät, paristot ja akut) kerätään ja kierrätetään omiin kierrätyspisteisiin.
– tuotannossa paperinkulutus optimoidaan ja hävikkiä pyritään vähentämään. Mahdollisesti syntyvää hävikkiä minimoidaan valmistamalla esim. muistilehtiöitä ja lahjoittamalla päiväkoteihin askartelutarpeiksi.

Logistiikan tehostaminen
– pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.
– tuotantopaikan valinta toimitusosoitteen mukaan.
– vähäpäästöiset lähettiautot (osa autoista hybridejä).

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme
Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen ja suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti (esim. Joutsenmerkin käyttöoikeus). Materiaalivalikoimiimme valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkittyjä tuotteita.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta
Säännöllinen seuranta energiakulutuksessa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevia ympäristömääräyksiä ja -suosituksia.

Sertifikaatit

JOUTSENMERKKI
Saimme Joutsenmerkin käyttöoikeuden kesällä 2013. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Painotuotteen ympäristövaikutukset syntyvät monessa eri vaiheessa. Siksi myös Joutsenmerkin ympäristövaatimukset koskevat koko painon toimintaa. Kun tilaat painotyön Joutsenmerkitystä painosta, varmistat, että painotuote on sekä ympäristöystävällinen että laadukas.

Lisätietoa: joutsenmerkki.fi

EKOKOMPASSI
Olemme ottaneet käyttöömme Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän edistääksemme ympäristötyötä. Jos Ekokompassi ei ole tuttu, voi lukea siitä lisää täältä: www.ekokompassi.fi

Ekokompassi on ISO14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä ja ohjelmaa auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Ekokompassi-järjestelmää noudattava yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista raportoidaan vuosittain Ekokompassille.

Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa, sekä tehostaneet toimintaamme ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet takaavat myös teille asiakkaillemme ympäristön huomioivia palveluja.

PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI
Olemme rekisteröityneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn (Pakkausalan Ympäristörekisteri Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy).
Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta. Lue lisää täältä: rinkiin.fi

YMPÄRISTÖN HUOMIOIVAT MATERIAALIT
Papereilla on lukuisia erilaisia ympäristösertifikaatteja, joista tunnetuimmat ovat EU-Kukka ja Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Kysy meiltä lisää ympäristömerkityistä painomateriaaleista. Valinnoillasi on merkitystä.

NÄIN HUOMIOIMME YMPÄRISTÖÄ TUOTANNOSSA
Niinin koko henkilöstö on sitoutunut ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikissa toiminnoissamme. Sen lisäksi että suosimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia painomateriaaleja, kiinnitämme erityistä huomiota tuotannon energiankäyttöön, jätteen määrään, lajitteluun, sekä raaka-aineisiin ja kuljetuksiin.

Ohje tuotteiden hävittämisestä
Paperiset painotuotteet ja käärepaperit menevät paperinkeräykseen, aaltopahvilaatikot kartonkikeräykseen, mapit ja kansiot sekajätteeseen.
Roll-upit voi palauttaa meille jolloin mekanismit voidaan käyttää uudelleen tai hävittää asianmukaisesti.

Meillä on nyt Avainlippu!

Me Niinillä arvostamme suomalaista työtä ja olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että osoituksena kotimaisuudesta ja suomalaisen työn merkityksestä Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt painotuotteillemme Avainlippu-merkin.

Avainlippu kertoo paitsi, että tuote on valmistettu Suomessa, se ilmentää myös hyvin Niinin yhteiskuntavastuuta,  joka on luonnollinen osa liiketoimintaamme. Meille Niinille vastuullisuus tarkoittaa, ettemme tuhlaa resursseja ja pyrimme aktiivisesti etsimään tapoja vähentää ympäristöjalanjälkeämme. Lue lisää kestävän kehityksen valinnoistamme ja teoistamme.

Me Niinillä arvostamme perheyrittäjyyttä sekä suomalaista työtä. Tuemme suomalaista työtä ja käytämme paikallisia tavarantoimittajia ja alihankkijoita aina, kun se on mahdollista.

Niini takuut

Asiakastutkimuksemme (2019) mukaan valtaosa asiakkaistamme arvostaa nopeutta ja meitä on usein kiitelty nopeudesta. Ja siihen meillä myös panostetaan. Meillä on tyytyväisiä asiakkaita. Teemme mielellään asiakkaiden kanssa yhteistyötä, koska sillä rakennetaan maailman parhaat ratkaisut. Takuuvarmasti.

Tyytyväisyystakuu

Meillä on tyytyväisiä asiakkaita. NPS-lukemamme on huikeat 47. Asiakkaamme siis suosittelevat meitä mielellään ja ovat palveluihimme tyytyväisiä. Siksi myös lupaamme, että jos tuote ei miellytä, niin teemme korjaukset tilaukseesi ilmaiseksi ja ollaan viime kädessä valmiit antamaan jopa rahat takaisin.

Nopeustakuu

Asiakkaiden mielestä vahvin kilpailuetumme on nopeus. Sitä tukevat monet seikat; olemme ketterä toimija, meillä on omat nopeat lähetit, jotka hoitavat toimituksia tehokkaasti ja käytämme mm. lean-metodeja töiden organisoinnissa. Siksi meillä on nopeustakuu: meiltä saa toimitukset aina sovitussa aikataulussa.

Ideatakuu

Uskomme siihen, että paras työ tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Olemme tämän alan ammattilaisia, ja seuraamme alan kehitystä pysyäksemme aallonharjalla. Lupaamme katsoa liiketoimintaanne uusin ja tuorein silmin, jotta saat aina toteutuskelpoisen idean yrityksenne painotuotteisiin liittyen. Löydetään yhdessä juuri teille sopivat ratkaisut, jotta teidän ei tarvitse jäädä niitä yksin miettimään.

Luottoluokitus

Niini & Co Oy (ent. Kopio Niini Oy, markkinointinimi Niini) on jälleen saavuttanut korkean AAA Alfa Rating –luottoluokituksen, johon yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. Luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Olemme ylpeitä tästä sertifikaatista, ja ammattitaitomme sekä osaamisemme tae. Luokituksen on myöntänyt Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Vahvimmat –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+). Rating Alfa on erittäin pätevä analyysi yrityksestä, kun valitset yhteistyökumppania pitkäaikaiseen tai taloudellisesti merkittävään projektiin. Rating Alfan antama tulos säilyy luotettavana noin kolme vuotta.

Yhteiskuntavastuu

Yritysvastuuajattelumme ydin on selkeä – autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Meiltä tämä edellyttää ennakkoluulotonta ajattelua. Toimimalla vastuullisesti lisäämme asiakkaidemme vastuullisuutta, vahvistamme kilpailukykyämme ja edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Yritysvastuullisuus meillä voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: henkilöstövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti kaikilla markkinoilla ja pyrimme varmistamaan, että kumppanimme toimivat samalla tavoin. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sidosryhmäsuhteissamme sekä kannustamme ihmisiä verkostoitumaan ja käymään avointa vuoropuhelua.

Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa. Asiakas on aina avainasemassa kaikissa osa-alueissa.

Pyrimme olemaan edelläkävijöitä viestinnän kehittämisessä, vastuullisuustietoisuuden lisäämisessä, ympäristövastuussa, työntekijöiden sitouttamisessa ja houkuttelemisessa, hyvän johtajuuden kehittämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Lisäksi seuraavat näkökohdat ovat meille erityisen tärkeitä: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuuteen sisältyy ekologisen kestävyyden huomiointi, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotusten ennakointi, prosessien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen, vastuun ottaminen ympäristöstä, henkilöstön tietoisuuden lisääminen, avoin tiedottaminen ja sitoutuminen standardien periaatteisiin:

 • kestävä kehitys (elinkaariajattelu, ekotase)
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • jätehuolto
 • kemikaalivalvonta

Ekokompassi-ympäristöhanke ja Joutsenmerkitty painolaitos –sertifikaatit on auditoitu konsernissamme.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuus sisältää henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisesta työympäristöstä huolehtimisen työterveydenhuollon ja työsuojelun avulla. Riskien ennaltaehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskeisiä asioita ovat

 • työturvallisuus työpaikalla
 • koneiden ja työvälineiden turvallisuus
 • terveydelle haitallisten aineiden käytön minimointi
 • henkilösuojaimet
 • varautuminen väkivallan kohtaamiseen työssä
 • yksintyöskentelyn turvallisuus
 • työyhteisön toimivuus
 • työkykyä ylläpitävä toiminta

Laatujärjestelmä, ympäristövaikutukset ja poikkeamien hallinta

Laatujärjestelmä
Konsernissamme on ollut laatujärjestelmä käytössä vuodesta 2005. Laatukäsikirjan sisältö täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja se on auditoitu Bureau Veritaksen toimesta.

Ympäristövaikutukset
Tunnemme vastuuta yrityksemme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristökohdat huomioiden. Saamme aikaan muutosta markkinoilla edistämällä kestäviä valintoja. Kehitämme, valmistamme, markkinoimme ja toimitamme ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja käytämme ensisijaisesti ekotehokkaita prosesseja. Niini-konsernilla on ympäristöohjelma, jota henkilöstö on sitoutunut ja koulutettu noudattamaan. Ympäristötyömme tärkeimmät tavoitteet ovat:

Energian käytön pienentäminen. Kehitämme toimintamme tehokkuutta jatkuvasti energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.

Materiaalien käytön tehostaminen. Hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Sekajätemäärän minimointi. Tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteillämme on ympäristövastaavat.

Logistiikan tehostaminen. Pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla ja lähettiautojen energiankulutuksen seurannalla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme. Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen sekä suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti. Noudatamme ympäristömyönteistä viestintää aktiivisella tiedottamisella asiakkaillemme ja auttamalla asiakkaitamme valitsemaan ympäristön kannalta oikeita ratkaisuja.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta. Säännöllinen seuranta energiakulutuksissa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä.

Olemme toimineet sertifioidun Ekokompassi-ympäristöhankkeen mukaisesti jo vuodesta 2009 Helsingissä ja vuodesta 2013 myös muissa toimipisteissä. Joutsenmerkitty painolaitos -sertifikaatin olemme saaneet vuonna 2013. Joutsenmerkki huomioi eri ympäristövaikutukset hyvin monipuolisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Tällaisia vaikutuksia ovat mm. ilmaston lämpeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja ympäristön kemikalisoituminen. Joutsenmerkin avulla voimme ohjata kulutusta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Ympäristöarvojen toteutuminen ja kehittäminen on jatkossa merkittävässä asemassa koko konsernin toimintaa kehitettäessä.

Poikkeamien hallinta
Silloin, kun laatu- tai muu poikkeama havaitaan tuotannossa tai tilaajalta saadaan poikkeavasta tuotteesta raportti, käynnistetään syy-seuraus-analyysi poikkeamaraportin mukaisesti. Tieto mahdollisten virheiden syistä ja korjaavista toimenpiteistä käsitellään avoimesti koko henkilöstön kanssa. Tällä ennaltaehkäistään samojen virheiden toistuminen ja varmistetaan korjaavien toimenpiteiden tehokkuus.

Tilaajalta tai hänen edustajaltaan saatuun poikkeamaan vastataan aina selvityksellä virheen laadusta ja korjaavista toimenpiteistä. Virheet korjataan aina välittömästi niin, että tilaajan kokema harmi tai taloudellinen menetys jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Niini-tiimi perheyrityksenä tarjoaa parasta palvelua alalla
Tavoitteenamme on pitkäjänteiset asiakassuhteet, joissa asiakas kokee saavansa vaivattomasti, nopeasti ja luotettavasti haluamansa tuotteet ja palvelut.

Ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu henkilöstömme ymmärtää ja ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon sen, että valmistettavan tuotteen korkean laadun ohella täsmälliset toimitusajat ja joustava toiminta ja asiakasneuvonta takaavat asiakkaallemme sen palvelutason, jota he hakevat.

Vastuullisena ja hyviin tuloksiin pyrkivänä yritysjohtajana huolehdin siitä, että jokaisella palvelutuotantoomme osallistuvalla henkilöllä ja strategisella yhteistyökumppanillamme on riittävä ammattitaito ja oikeanlainen asenne suhteessa asiakaspalveluun ja omaan työhönsä.